ENKELE GEDACHTEN OVER DE SABBAT, DE JOODSE FEESTEN EN SPIJSWETTEN
 
Adam en Eva mochten nadat ze op de zesde dag waren geschapen vanaf het begin van hun leven samen met God genieten van de sabbatsrust in een voortdurende open relatie met hun Schepper.

          Sabbatsrust
De zondeval maakte een abrupt einde aan deze sabbatsrust: ze werden verdreven uit het Paradijs en de aarde werd vervloekt om hunnentwil. Er moest elke dag al zwoegende worden gewerkt om in het "zweet huns aanschijns" brood te kunnen eten. Behalve één dag van de zeven waarop ze dat niet behoefden te doen om ze te herinneren aan wat ze verloren hadden: de rust en de gemeenschap met hun Schepper. Het was een dag waarop ze zelf tot rust konden komen en hun aandacht konden richten op hun dienst aan God en de noden van anderen om hen goed te doen. Het was ook een dag van belofte, een voorafschaduwing van de tijd die zou aanbreken waarin het zondenprobleem zou zijn opgelost, de vloek zou zijn opgeheven en de relatie met God weer hersteld zou zijn.

          De beloften vervuld!
Met de komst van de Heere Jezus en het offer dat Hij eens en voor altijd bracht, is die tijd voor elk die gelooft nu aangebroken. Alle beloften en voorafschaduwingen zijn in Hem nu werkelijkheid geworden en tot vervulling gekomen!
- De Wet die geschreven was op tafelen van steen, kan volgens Hebr.8:8-12 nu in volmaakte vorm geschreven worden in de harten van de gelovigen.
- De besnijdenis, de verwijdering van een klein onrein stukje vlees, is nu de besnijdenis van het hart geworden, de volledige verwijdering van alles dat daarin onrein is schrijft Paulus in Koll.2:11-15.
- De tiende, tien procent van het inkomen voor God, is nu honderd procent voor God geworden volgens Jezus in Lucas 14:33.
- Niet één plaats van aanbidding meer, de Tempel in Jeruzalem, maar "nu is het uur gekomen dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid!" zegt Jezus in Joh.4:21-23. Dus overal en altijd!
- De voorschriften t.a.v. eten en drinken en feestdagen, nieuwe maan en ook van de sabbat waren dingen die slechts een schaduw waren van hetgeen nu gekomen is! De werkelijkheid is van Christus schrijft Paulus aan de Kolossenzen in hoofdstuk 2 vers 16 tot 23.. Alles mag met zegen door de gelovigen gegeten worden en alle dagen is het voor hen nu feest en sabbat! Heb.4:8-11.
- Alle geboden van de Decaloog worden in de Evangeliën, Handelingen en in de Brieven genoemd als wetten die in het Nieuwe Verbond in onze harten behoren geschreven te worden. Behalve het Sabbatsgebod. Daarover staat in Rom.14:5-9 het volgende:
"Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle  overtuigd. Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God."
- En over de voedselwetten zegt Jezus in hoofdstuk 7:18-19 van Marcus:
"Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat?" En zo verklaarde Hij alle spijzen rein.

          Twee werkelijkheden

Christenen hebben door hun geestelijke wedergeboorte zicht gekregen op een onzichtbare werkelijkheid die reëler is dan de zichtbare! Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Corinthe-gemeente dat hij de moed niet verliest bij het ervaren van de moeilijke dingen die hij beleeft en van zijn lichamelijke aftakeling omdat hij niet ziet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. “Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig”.
Toch zien we vaak dat we als gelovigen de behoefte hebben om ook de geestelijke, onzichtbare werkelijkheid zichtbaar en tastbaar te maken. Jezus komt ons hierin tegemoet door de twee sacramenten die Hij heeft ingesteld: de doop en het avondmaal. Het zijn illustraties of symbolen van de twee belangrijkste onzichtbare, eeuwige werkelijkheden: resp. die van het persoonlijk meegenomen worden in de dood en de opstanding van Christus en het voortdurend in gedachten houden van de betekenis van het offer van Jezus en het persoonlijke toeëigenen daarvan.

          Ten onrechte tot zichtbare werkelijkheid gemaakt
Maar al kort na het begin werden deze afbeeldingen van die onzichtbare, eeuwige werkelijkheden tot de werkelijkheden zelf gemaakt. Door het voltrekken van een bepaald ritueel door een daartoe ingewijde geestelijke, werd het brood en de wijn van het avondmaal door de eerste Kerkvaders al beschouwd als het werkelijke lichaam en bloed van Jezus en beleefd als zijn letterlijke tegenwoordigheid. 
Ook aan de doop werd de heilsnoodzakelijke werking toebedeeld van de reiniging van de erfzonde, de wedergeboorte en het ingelijfd worden in het lichaam van Christus.
Zoals in het Oude Testament werd het deelhebben aan het heil daardoor weer afhankelijk gemaakt van aan plaats en tijd gebonden heilige personen, voorwerpen en gebouwen. God zij dank is daar voor een groot gedeelte van de christenheid door de Hervorming een eind aan gekomen .

          De werkelijkheid is van Christus!
De behoefte om de geestelijke, onzichtbare werkelijkheid zichtbaar en tastbaar te maken, komt ook tot uiting in een hernieuwde belangstelling voor de oud-testamentische Joodse feesten en gebruiken en het praktiseren ervan. In plaats van het met geestelijke ogen leren zien op de onzichtbare eeuwige werkelijkheden en die ook te beleven, wordt de aandacht weer gevestigd op de zichtbare en tastbare afschaduwingen van die werkelijkheden. Het gevaar is niet denkbeeldig dat ze een doel op zichzelf worden en dat ze ons min of meer het zicht kunnen ontnemen op de onzichtbare realiteit ervan: Jezus Christus zelf!
"Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn,
waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid."
Download tekst: Klik hier!